Under Construction

 P-03

P 03

Terahertz Anisotropy in Striated Biological Samples
Hongting Xiong, Jiangping Zhou, Haotian Li, Hao Zhang, Xiaojun Wu

Download pdf

 P-05

P 05

Terahertz Birefringence in Enamel
Jiahua Cai, Mengkai Guang, Jiangping Zhou, Jieqi Jin, Xiaojun Wu

Download pdf

P-33

P 33 

Ultracompact Terahertz Plasmonic Filter Based on Multimode Interference
Xinyu Ma, Yanfeng Li, Jiaguang Han

Download pdf

Presentation video

 

Go to top